کامبوجاازدسته قارچهای دارویی است.توسط کامبوجامی توان چای کامبوجا(چای قارچ)درست کرد این چای بسیار خوشمزه و سرشار از ویتامینهاوموادمغذی است.اگرمی خواهیدعمری طولانی وروحیه ای شادوبانشاط داشته باشیدُچای کامبوجایاچای قارچ رافراموش نکنید.قدمت کامبوجابه۲۰۰۰سال قبل برمی گردد.کامبوجامیکروارگانیزمی است که بایدآن رابادقت ژرورش دادوبه دلیل قداستی که داردنشانگراعجازآفرینش است.میگوینددریافت وجه درازای آن ممنوع است وهمواره بایدآن راهدیه نمود.بسیاری ازآنتی بیوتیک های رایج طبی درواقع همان قارچ های میکروارگانیزم است که بدن می تواندآن هارابه طورطبیعی دراثرمصرف این قارچ دریافت کند.هرچه زمان می گذردوتحقیقات بیشتری برروی قارچ کامبوجاانجام می شودُخواص گوناگون آن بیشتروبیشترآشکارمی شود.

اکنون اکثرمتخصصین قارچهای خوراکی ومحققان به ارزش وطبیعت این قارچ جادویی ومعجزه گرپی برده وتلاش می کنندمردم این کره خاکی رابااهمیت آن آشناسازند.مصرف موادشیمیایی ومصنوعی روزبه روزبرسلامت مااثرسوءمی گذاردوبه بدن مازیان می رسانند.ازسویی دیگرعشق به زندگی عمرطولانی سلامت وجوانی مسئله جدیدوجدی برای هریک ازماگشته است.

لذارغبت بیشتری برای استفاده ازاین داروهای گران قیمت طبیعی درمیان مردم متجددبویژه درکشورهای پیشرفته نشان داده شده است.

یکی ازاقلام بسیارمهم صادرات چین به کشورهای دیگرانواع گیاهان دارویی است.

قارچ کامبوجایکی ازاین موادطبیعی ودارویی است که به خصوص درسال های اخیردرسطح جهانی موردتوجه قرارگرفته است.استفاده کنندگان کامبوجاسلامتی کامیابی شادابی وطول عمرخودرامدیون این قارچ می دانند.

انرژی زایی کامبوجا

اگریک جرعه ازچای کامبوجابنوشیدمتوجه مزه ترش وشیرین وگازدارآن خواهیدشد.این نوشابه گوارای طبیعی دارای خاصیت آنتی اکسیدان ضدسرطان می باشدکه بسیارمطبوع نیزهست.

قارچ معجزه گرکامبوجانه تنهادارای طعم متفاوت ازنوشابه های دیگراست بلکه بسیارمفرح وترش وشیرین است.مانندآب سیب وسکنجبین.

چای کامبوجاتنهابرای رفع عطش مصرف نمی شودبلکه خواص گوناگون درمانی آن سبب شهرت ومعروفیت جهانی این قارچ شده است.پزشکان این قارچ معجزه آسارابه عنوان یک مکمل ضددردومسکن عالی برای بیماران سرطانی خودتجویزمی نمایند.

زندگی پرتحرک بامصرف کامبوجا

ازسراسرجهان گزارشات بسیارجالبی ازچگونگی وخواص مصرف کامبوجاارائه شده است.مثلاگفته می شودکه کالج ورزشی ارتش آلمان اعلام نموده که انرژی زایی کامبوجاموجب موفقیت ورزشکاران می گردد.لذاروزانهئ۲۰۰میلی لیترچای کامبوجارابه ورزشکارانش توصیه می نموده است.کامبوجااثرمثبت درمیزان تولیدانرژی درسلول های بدن داردوموجب تولیدتوانایی فیزیکی بیشتری درورزشکاران کالج آلمان گردیده است.

مصرف کامبوجادرمیان ورزشکاران روسیه نیزبسیاررایج است وهمه مربیان درروسیه شاگردانشان رابه مصرف آن توصیه می کنند.

باکامبوجایکصدسال عمرکنید!!

بسیاری ازمردم که دراثرمصرف کامبوجا۱۰۰ساله شده اندعلت طولانی عمرخودرامصرف این قارچ معجزه گرمی دانندکه اثر«دارونما»دارد.هرچندباورهای درست وقدرت فکری مثبت داشتن درزندگی نیزموجب طول عمرانسان می گردد.

هرچه مدت زمان مصرف کامبوجابیشترباشدسلامتی بیشتری احساس خواهیم کرد.نکته جالب توجه اینکه بامصرف کامبوجا۴عمل اصلی کنترل وزن رانیزخواهیم داشت وبه زودی به وزن ایده آل خودخواهیم رسید.

هرلیوان چای کامبوجادارای حدود۹۰کالری است.

کامبوجاودرمان آرتروزمفصلی

آرتروزدردشدیدمفاصل است که غالباافراددرسنین بالادچارآن می گردند.هرچندکه ازنظرسنی استثناءوجودداردیعنی افرادجوان وورزشکاران نیزممکن است به این بیماری مبتلاشوند.درکشورهای اروپایی پزشکان مصرف چای کامبوجارابه بیماران مبتلابه درهای فصلی وعضلانی مانندکمردرد پادردو...توصیه می کنند.همچنین پزشکان بیماران خودراکه مبتلابه آسم هستندبااین قارچ درمان کردند.کامبوجاونوشیدن چای آن اثرمعجزه آسایی درکاهش میزان فشارخون درافراددارد.البته بایدطبق برنامه وبه طورمتظم مصرف شود.

چربی خون وفشارخون وحتی برنشیت ازبیماری هایی است که پزشکان برای درمان آنهامصرف چای کامبوجاراتوصیه می کنند.

مصرف چای کامبوجابه دلیل انرژی زایی خستگی مفردرابرطرف می کند.

نوشیدن چای کامبوجااین آنتی بیوتیک طبیعی ومعجزه گرنقش موثری درجلوگیری ازسرماخوردگی دارد.نقش مهم واثردرمانگری کامبوجابرروی بیماران مبتلا به دیابت هم ثابت شده ایست.مصرف چای کامبوجا«محیط روده ای»راطبیعی می کندویبوست رابرطرف می سازد.

کامبوجاهزاران هزارخاصیت دیگرهم دارد که ازحوصله این بحث خارج است.پس تامی توانیدچای کامبوجامصرف کنیدواثرات درمان کننده آنرادربدن خودمشاهده نمایید!!


 

نوشته شده توسط گواهی در ساعت موضوع | لینک ثابت